4008-888-888

当前位置: > 河北快三 >

求泰剧河北快三的主题曲,求泰剧河北快三的主题

作者:admin发布时间:2019-09-08 14:36

求泰剧河北快三的主题曲

泰剧《河北快三》的主题曲是《Dab Tawan》。
歌名:Dab Tawan
演唱:Mai Charoenpura
歌词:
มันไม่จริงใช่ไหม ที่บอกกันว่ารัก
It's not true that you told me you love me?
你说你爱我是假的吗?
คำที่เคยสัญญา จะรักจนตาย
The words you promised that you will love me to death,
你对我承诺说会爱我至死不渝
แต่เพียงแค่ไม่นาน ก็เปลี่ยนไปมีใครใคร
but not for long, you've changed to have someone else...
但是不久後,你有了别人
และทิ้งฉันไว้คนเดียว อย่างนี้
and leave me alone like this.
像这样把我抛弃
สิ่งที่เคยว่าหวาน มันกลับขมเกินไป
The thing that's used to be sweet turns to be too bitter.
以前的甜蜜全都化为了苦涩
เธอเบื่อแล้วใช่ไหม ถึงทำเช่นนั้น
You're bored of me, right? So, you've done that.
你厌倦我了吗?所以,你这样对我
เธอลืมถ้อยคำสัญญา จะรักชั่วกาลนาน
You forget the promise that you would love me forever.
你忘记了爱我不渝的承诺
สุดท้ายฉันไม่มีความหมายเลย
Finally, I mean nothing at all.
最後,我变得什麽都不是
ดับแสงตะวันให้ฉันที
Please put out the sun for me.
请为我扑灭太阳
เพราะฉันไม่มีค่าพอให้เห็นให้จำ
Because I'm not worth enough to see...to remember.
因为我已经不值得你看见,去记忆
ฉันไม่ต้องการจะมองตัวเองด้วยซ้ำ
I don't even want to look at myself.
我甚至不愿看到自己
เจ็บช้ำจนตาย ก็รู้ไม่มีผู้ใดเห็นใจและรักกันจริง
Though I'm hurt to death, I know no one sympathize and really love
me.
虽然我心痛欲死,我知道没有人会来同情我,真正来爱我
ไม่อยากมองใครใคร ไม่อยากเห็นใครใคร
I don't want to look at anyone...don't want to see anyone...
我不想考虑谁,不想看见任何人
ไม่อยากพบและเจอ ผู้ใดทั้งนั้น
don't want to meet and face anyone.
不想面对任何人
จะอยู่กับความมืดมน ให้มันผ่านพ้นไปวันวัน
I will be with the darkness to let it pass by day by day.
我会与黑暗为伴,日复一日
จะทรมานยังไงก็ต้องยอม
No matter how suffering it is, I must let it be.
不管会遭受什麽,我都会忍受
เจ็บช้ำจนตายจะให้เธอมองหันมา
Though I'm hurt to death to make you turn to see me,
虽然我伤害自己想让你转过身来看看我
รู้ว่าคงไม่มีทาง
I know it's no way.
我想那是不可能的
ต่อให้จะตายก็รู้เธอคงไม่มอง
Though I'm dying, I know you will not turn to see me.
虽然我日益枯萎,我知道你不会来见我
เพราะเธอไม่เหมือนคนเดิม
because you're not like the same person.
因为你不再是你了
Original
Soundtrack
Song: Ja Hai Chan Tam Yang Ngai (What do you want me to do?)
你想让我怎麽做?
Artist: Potato
ฉันก็รู้ในกฎเกณฑ์และก็เห็นในความจริง
I know the rule and I see the truth...
我明白游戏规则也知道真相
ว่าเราทำผิด ที่มารักกันอย่างนี้
that we're wrong for loving each other like this.
我们不该彼此相爱
ทั้งที่รู้ดีแก่ใจ ว่าเจ้าของเธอมี
Though I know well that you have the owner.
我很清楚你已经有别人了
เจ็บปวดกับคำนี้ แต่มันคือเรื่องจริงใครก็รู้
I'm hurt with this word but it's the truth that everyone also
know.
我被这样的谎言伤害著,但所有的人都知道这是真的
แม้สมองจะคอยสั่ง คอยบอกให้ฉันนั้นเลิกไป
Though my brain keeps telling me to stop.
虽然我的理智不停地告诫我停止
ลึกลึกรู้มั้ยใจอยากจะรัก
But deeply, do you know I want to love?
但是我深切地想让你知道我想要去爱
จะให้ฉันทำยังไง
What do you want me to do?
你想让我怎麽做?
จะให้ถอนใจจากเธอ ก็คงสายจนเกินไป
To withdraw my heart from you, it may be too late.
将心从你身上撤回,可能已经晚了
แต่ถ้าฉันจะไปต่อ ก็ไม่เห็นหนทางจะไป
But if I go on, I see no way to go,
但是如果我继续放任我的心,我看不到出路
ไม่มีหวังอะไรอยู่เลย
no any hope at all.
那只能是绝望
ฉันไม่รู้วันต่อไป ฉันไม่พร้อมจะเจอมัน
I don't know the next day. I'm not ready to face it.
我不清楚明天是否准备好去面对
ฉันไม่ตต้องการ ที่จะถามถึงวันพรุ่งนี้
I don't want to ask about tomorrow.
我不想去探寻明天
เพราะว่าฉันนั้นสุขใจกับชีวิตที่ดี มีเธออย่างวันนี้
Because I'm happy with a good life having you like today.
因为我只想和你像今天一样幸福
แค่เท่านี้ก็พอสำหรับฉัน
That's enough for me.
这对我已经足够了。

泰剧河北快三一共多少集?

据说是 十三集 ~ (听别人说的)

泰剧溯爱和河北快三哪个好看一点?

溯爱的剧情比较有吸引力,河北快三的剧情个人感觉还是比较普通的

泰剧 河北快三 什么时候出中文字幕?

优酷上中文已经出到第二集啦,双A咯

求!泰剧《河北快三》的主题曲

歌名是Dab Tawan
歌手是Mai Charoenpura
我不会发音乐的格式,所以告诉你歌名,ATM或是阿提查中文网都有的下~

有没有“河北快三”这部泰剧的中文版呢,安徽卫视有没有引进呢?有人知道吗

还没有引进呢,所以没有中文配音版,河北快三这部剧挺好看的,好喜欢aff
更多精彩内容请继续访问: 河北快三

上一篇:求河北快三第一季,第二季的种子,或是下载链接

下一篇:河北快三怎么样?值得买吗?,河北快三优点,缺